本文へスキップ

E-mail: jis@goo.jp

Tel. 090-3104-6183

Annulment(Tagalog)

Annulment

 • Ano ba ang Annulment?

   Ang annulment ay nangangahulugan ng petisyon tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Subalit sa katotohanan, hindi lamang iisa ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal kung hindi dalawa. Ito ay ang mga sumusunod:

    1. Annulment of Voidable Marriages
    2. Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages

   Tingnan natin ang kaibahan ng dalawang klase ng petisyon na ito.
 • 1 Annulment of Voidable Marriages

   Ang "Annulment of Voidable Marriages" ay isang proseso sa korte na kung saan ay pinapawalang bisa ang kasal na namagitan sa dalawang tao. Ang kasal nila ay may bisa hanggat hindi nagbibigay ng hurisdiksyon ang korte na mapawalang bisa ang kanilang kasal.

  Grounds o Mga Dahilan Para sa Annulment of Voidable Marriages

   Ang Pilipinas ay isang bansang katoliko at pinapahalagan nating mga Pilipino ang banal na matrimonya ng kasal. Hanggat maari ay pinipilit nating pag-usapan at lutasin ang mga problema upang maiwasan ang paghihiwalay. Subalit hindi lahat ng problema ay may kalutasan. Ang annulment ay isang pagbibigay daan upang mabigyan ng pagkakataon ang dating mag-asawa na magkaroon ng baong buhay.
   Subalit hindi ganon kadali ang annulment. Katulad ng nabanggit sa itaas, mahalaga para sa ating mga Pilipino ang matrimonya ng kasal kung kayat hindi ito maaring i-file kung hindi rin laang mahigpit ang dahilan. Ang mga dahilan na maaring gamitin para mag-file ng annulment ay itinakda saArticle 45 ng Family Code. Ayon dito, ang kasal ay maaring mapawalang bisa ayon sa mga sumusunod na dahilan:

  (1) Ang isa sa ikinasal ay mula 18 hanggang 21 taong gulang at ikinasal ng walang pahintulot ng magulang at tagapag-alaga, maliban na lamang kung ang taong ito ay nakisama bilang mag-asawa pagsapit niya sa 21 taong gulang.

  (2) Ang isa sa ikinasal ay wala sa sariling pag-iisip, maliban na lamang kung nakisama siya bilang mag-asawa pagkatapos niyang bumalik sa kanyang sariling pag-iisip.

  (3) Panloloko para mapasang-ayon ang isa para magpakasal, maliban na lamang kung ang taong ito kusang nakisama sa kabilang panig pagkatapos na mabatid ang buong katotohanan.

  (4) Sapilitang pagpapakasal, maliban na lamang kung ang taong ito ay kusang loob na nakisama sa kabilang panig pagkatapos na mawala ang dahilan na pumilit sa tong ito na magpakasal.

  (5) Hindi sapat ang kakayahan ng isang panig na gampanan ang tungkulin bilang isang asawa at kung ang kapansanang ito ay patuloy at walang paggaling.

  (6) Kung ang isa sa mag-asawa ay may nakakahawang sakit o sexually-transmissible disease at ang sakit na ito ay malubha at walang lunas.

  Sa petisyong ito, bagamat mapapawalang bisa ang kasal, hindi mabubura ang katotohanan na naging mag-asawa ang dalawang taong iyon. Ito ay nangangahulugan na mag-asawa sila hanggang hindi lumalabas ang desisyon ng korte at lahat ng legal na implikasyon sa loob ng panahon na naging mag-asawa sila ay mananatili at hindi mawawalan ng bisa lumabas man ang desisyon na magpapawalangbisa sa kanilang kasal.
 • 2 Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages

  Meron ding petisyon na tinatawawag na "Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages". Ito ay isang petisyon upang maglabas ng deklarasyon ang korte na ang naganap na kasal ay walang bisa mula sa araw na naganap ang kasalan. Sa pamamagitan ng deklarasyon na ito, hindi lamang mapapawalang bisa ang naganap na kasalan kundi mabubura mismo ang katotohanan na sila ay naging mag-asawa at animo'y hindi naganap ang nasabing kasalan. Pagkatapos ng deklarasyon na ito, mawawalan ng bisa ang lahat ng legal na implikasyon na naganap sa loob ng panahon na sila ay naging mag-asawa.

  Grounds o Mga Dahilan para sa Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages

  Ang mga dahilan na maaring gamitin para sa petisyon na ito ay ang Article 35 (Absence of Formal and Essential Requisites of Marriage, Article 36 (Psychological Incapacity), Article 37 (Incestuous Marriage) and Article 38 (Void by Reason of Public Policy) na nakatakda sa Family Code.

  Ang mga ito ay ang sumusunod:

  (1) Ang mga nagpakasal na wala pa sa edad na 18 kahit pa may pag-sang-ayon ng mga magulang.

  (2) Kasal na isinagawa ng taong walang legal na kapangyarihan na magpakasal maliban na lamang kung hindi ito alam ng nagpakasal at naniwala sila na ang taong ito ay may legal na kakayahan na magkasal.

  (3) Ikinasal ng walang lisensya.

  (4) Kapag ang isa sa ikinasal ay ikinasal na sa ibang tao.

  (5) Nagkaroon ng pagkakamali ang isa sa ikinasal tungkol sa katauhan ng kabilang party.

  (6) Kasal na ginanap bago pa ang paglabas ng Final Decree of Annulment ng nagkaraang kasal.

  (7) Kakulangan sa psychological na kakayahang isaganap ang responsibilidad bilang asawa.

  (8) Kasal sa pagitan ng magkamag-anak.
   (a) Sa pagitan ng ascendants at descendants
   (b) Sa pagitan ng magkapatid

  (9) Kasal na hindi akma sa kaisipang pampubliko.
   (a) Pagitan ng magkamag-anak hanggang sa fourth civil degree
   (b) Pagitan ng step-parents at step-children
   (c) Pagitan ng parents-in-law at children-in-law
   (d) Pagitan ng nag-ampon at inampon.
   (e) Pagitan ng asawa ng nag-ampon at inampon. 
   (f) Pagitan ng asawa ng inampon at nag-ampon.
   (g) Pagitan ng inampon at anak ng nag-ampon
   (h) Pagitan ng mga inampon ng iisang tao.
   (i) Pagitan ng mga tao na kung saan ay pinatay ng isa ang asawa ng kanyang mapapangasawa para mapakasalan ito.

 • Summary ng Proseso ng Annulment

   Ang proseson ng annulment ay isang komplikado at mahabang proseso. Nasa baba ang isang maiksing summary ng prosesong ito.

  1 Psychological analysis ng petitioner.

  2 Pagpa-file ng petisyon sa Office of the Executive Clerk of Court ng Regional Court.

  3 Raffle ng case

  4 15-day summon

  5 Investigasyon kung may naganap na collusion o pagkakaisa sa pagitan ng petitioner at ng respondent.

  6 Preliminary conference.

  7 Motion for pre-trial conference.

  8 Trial. Maari itong magtagal kung lalaban ang kabilang panig.

  9 Desisyon ng korte.
 • Annulment at Relasyon sa Buhay sa Japan

  Tingnan natin ang sumusunod na kaso.

  Si Ms. B, ay isang Filipina na hiwalay sa asawa sa Pilipinas. Pumunta siya sa Japan gamit ang isang pekeng pasaporte sa pangalan ni Ms. D. Sa Japan ay natagpuan niya ang kanyang bagong kapalaran. Dahil hindi niya maaring gamitin ang tunay niyang pangalan para magpakasal, patuloy niyang ginamit ang pangalan ni Ms. D para pakasalan ang nobyo niyang Hapon. Simula noon ay namuhay sila bilang mag-asawa ng asawa niyang Hapon sa Japan. Pagkalipas ng ilang taon, pumanaw ang kanyang asawang Hapon at ipinamana sa kanya ang lahat ng naiwang ari arian.

  Mula rito, iba't ibang problema ang maaring mangyari. Bago mailipat sa kanyang pangalan ang lahat ng ariarian, lalo na sa pagki-claim ng life insurance ng kanyang pumanaw na asawa, may mga magaganap na pagsusuri. Kung mula sa pagsusuri na ito ay matatagpuan na hindi kanya ang ginagamit niyang pangalan, hindi niya maaring manahin ang mga nabanggit na ari-arian kahit pa may will and testament na nagpapatunay na sa kanya ipinamamana ang mga ariarian ito. Maari pa siyang kasuhan at makulong dahil sa ginawa niyang pamemeke bukod sa maari siyang i-deport ng immigration.

  Para maiwasan ang mga ganitong klase ng problema, pinakamabuti kung ini-annul na lamang niya ang asawa niyang Pilipino at nagpakasal gamit ang tunay niyang pangalan.

  Subalit dapat tandaan na hindi isa sa dahilan ng annulment ang hindi pagkakasundo o ang kagustuhang magpakasal sa third party. Kumunsulta po sa aming opisina upang malaman kung mayroon po kayongmagagamit na ground para sa annulment.
 • Question and Answer

  Question 1: May time limit ba ang pagpa-file ng annulment?

  Oo, may time limit ang pagpa-file ng annulment of voidable marriages. Ito ay ang sumusunod:

  (1) Para sa unang ground o sa nagpakasal na nasa 18 taong gulang pataas pero mababa sa 21 taong gulang ng walang pahintulot ng magulang o guardian, kailangang i-file ang annulment SA LOOB NG 5 TAON PAGKATAPOS SUMAPIT SA 21 TAONG GULANG.

  (2) Para sa pangalawang ground o kapag ang isa sa mag-asawa ay wala sa sariling pag-iisip, maaring isagawa ang petisyon SA ANUMANG PANAHON HABANG NABUBUHAY ANG ASAWA.

  (3)Para sa pangatlong ground na kung saan ay nagkaroon ng panloloko, kailangang isagawa ang petisyon SA LOOB NG 5 TAON MATAPOS MALAMAN ANG KATOTOHANAN.

  (4) Para sa pang-apat na ground na kung saan ay pinuwersa ang isa sa ikinasal, KAILANGANG ISAGAWA ANG PETISYON SA LOOB NG 5 TAON PAGKATAPOS MAWALA ANG DAHILAN NA PUMUWERSA ANG ISA PARA MAGPAKASAL..

  (5) Para sa panglimang dahilan o kakulangan sa pisikal na kakayahang gampanan ang tungkulin bilang mag-asawa, KAILANGANG ISAGAWA ANG PETISYON SA LOOB NG 5 YEARS TAON PAGKATAPOS NG KASAL.

  (6)Para sa pang-anim na dahilan o kung ang isa sa ikinasal ay may sexually-transmissible disease na wala nang lunas, KAILANGANG ISAGAWA ANG PETISYON SA LOOB NG 5 YEARS TAON PAGKATAPOS NG KASAL..

  Para sa Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages, maari itong isampa habang nabubuhay ang mag-asawa.


  Question 2: Niloko ako ng aking asawa ng sabihin niyang hindi pa siya nagkakaroon ng kaugnayan sa ibang lalaki. Nalaman ko pagkatapos ng aming kasal na nagkaroon siya ng kaugnayan sa iba bago kami ikinasal. Maari ba akong mag-file ng annulment?

  Nauunawaan ko ang damdamin mo subalit hindi maaring gamiting dahilan ang chastity bilang ground ng annulment. Ayon sa Article 46 ng Family Code, angmga bagay na maiaring ituring bilang fraud ay ang mga sumusunod:

  (1) Hindi pagsasabi ng tungkol sa krimen na nagawa

  (2) Paglilihim tungkol sa pagdadalang tao na kung saan ang tunay na ama ay hindi ang asawa.

  (3) Paglilihim tungkol sa sexually transmissible disease.

  (4) Paglilihim tungkol sa drug addiction, habitual alcoholism or homosexuality or lesbianism.

  Ang paglilihim o panloloko tungkol sa ugali, kalusugan, ranko, kayamanan o pagkadalaga ay hindi sapat upang maging ground ng annulment.


  Question 3: Ano ba ang kahulugan ng psychological capacity?

  Ang psychological incapacity ay isang kalagayan na kung saan hindi sapat ang mental na kakayahan upang gampanan ang mga tungkulin bilang asawa subalit hindi ito nangangahulugan ng pagkasira ng isip

  Kailangan ang ebidensiya o pagpapatunay na nagmumula sa espesyalist sa larangang ito. Kailangan ring patunayan na wala nang lunas ang kondisyon na ito.


  Question 4: Sino ba ang maaring mag-file ng annulment?

  Para sa annulment of voidable marriages, ang maaring mag-file nito ay ang mga sumusunod:

  (1) Ang ikinasal na mataas sa 18 taong gulang pero mababa sa 21 taong gulang at ikinasal ng walang pahintulot ng magulang o guardian at hindi nakisama pagsapit ng 21 taong gulang.

  (2) Ang magulang o guardian ng ikinasal na mataas sa 18 taong gulang pero mababa sa 21 taong gulang at ikinasal ng walang pahintulot ng magulang o guardian. Kailangang isampa nila ang petisyon na ito bago sumapit ng 21 taong gulang ang ikinasal.

  (3) Ang ikinasal na hindi alam na kulang ang pag-iisip ng kanyang napangasawa.

  (4) Ang ikinasal na kulang ang pag-iisip sa panahon ng kasal pagkatapos bumalik sa sariling pag-iisip.

  (5) Ang kamag-anak ng ikinasal na kulang ang pag-iisip.

  (6) Ang naloko kaya nagpakasal maliban na lamang kung nakisama bilang mag-asawa matapos malaman ang katotohanan.

  (7) Ang pinuwersang magpakasal maliban na lamang kung siya'y nakisama bilang mag-asawa pagkatapos na mawala ang dahilan na pumilit sa kanya para magpakasal.

  (8) Ang ikinasal na kung saan ay hindi niya alam na kulang ang pisikal nakakayahan ng kanyang asawa na gampanan ang tungkulin bilang asawa maliban na lamang kung nakisama siya sa kanyang asawa matapos mabatid ang katotohanang ito.

  (9) Ang ikinasal na kung saan ay hindi niya batid na mayroon pa lang sexually transmissible disease ang kanyang asawa.

  Para sa declaration of absolute nullity of void marriages, ito ay maari lamang i-file ng alin man sa mag-asawa.


  Question 5: Saan maaring i-file ang annulment case?

  Ang petisyon sa annulment ay maaring i-file sa Regional Trial Court ng probinsya o siyuded na kung saan nakatira ang petitioner o ang respondent nang mahitgit sa anim na buwan.


  Question 6: Mahigit 10 taon na kaming hiwalay ng aking asawa. Maari na ba akong mag-asawang muli?

  Ang paghihiwalay ng matagal ay hindi nangangahulugan ng annulment. Ito ay nangangahulugan na hindi maaring magpakasal sa third party hangga't walang deklarasyon mula sa korte na nagpapawalang bisa ng kasal. Kapag nagpakasal ka sa iba, walang bisa ang pangalawa mong kasal. Dapat ring tandaan na maaring maparusahan ng batas sa Pilipinas ang sinumang magpapakasal ng higit sa isa hanggat hindi napapawalang bisa ang kasal na ito.

バナースペース

JIS行政書士事務所

東京都行政書士会 板橋支部 所属
代表 新妻雄次
TEL: 090-3104-6183
E-mail: jis@goo.jp