本文へスキップ

E-mail: jis@goo.jp

Tel. 090-3104-6183

Inheritance(Tagalog)

Inheritance

 • 1. Introduction: Pamana/ Sozoku

  Isa sa napakakumplikadong usapan ang usapin tungkol sa pamana. Ito ay dahil hindi lamang ang nakatakda sa batas ang sangkot dito kung hindi pati natin ang damdamin ng mga miyembero ng pamilya.

  Kung kumplikado na ang usapin tungkols a pamana, mas lalo pa itong nagiging kumplikado kung ang kasangkot ay international marriages. Mas lalo kasing tumitindi ang damdamin ng mga kapamilya na ang kanilang ariarian ay mapupunta sa outsider, lalo pa at pinakamalaki ang bahagi na matatanggap ng asawa. Bagamat iyon ang nakatakda sa batas, hindi natin maiiwasan na tumutol ang mga miyembro ng pamilya. Nakakalungkot isipin na maraming Pilipina ang hindi nakakatanggap ng pamana na ayon sa itinakda ng batas dahil sa kakulangan ng kanilang kakayahan na ipaglaban ang kanilang karapatan dahil na rin sa hindi sapat na kakayahang magsalita at magbasa ng salitang Hapon. Bagama't marami ang nagsasabi na kaya nilang magbasa ng chinese characters, hindi sapat ang kakayahan iyon upang maunawaan ang mga legal terms na kasangkot nito dahil kahit Japanese ay nahihirapang umunawa nito. Kung may mga problema kayo o katanungan tungkol sa pamana, kumunsulta po lamang sa propesyonal na maaring sumagot sa inyong katanungan at hindi sa kaibigan at kakilala. Sa JIS Legal Office,l mayroon po kaming translator na may background sa law ng Japan. Maari po siyang magpapaliwanag sa inyong mabuti tungkol sa inyong suliranin at kung paano po natin ito maaring solusyunan.

  Isa sa pinakamabuting paraan upang maiwasan ang mga alitan tungkol sa pamana ay ang paggawa ng will and testament. Ang will and testament ay isang dokumento na kung saan ay nakasulat kung anong bahagi ng ariarian ang mapupunta sa kung sinong miyembro ng pamilya. Tingnan natin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa will and tetament.
 • 2. Will and Testament / Igon
  Katulad ng nabanggit sa itaas, ang will and testament and nagtatakda kung anong bahagi ng ariarian ang mapupunta sa kung sinong miyembro ng pamilya ayon sa desisyon ng yumao. Ito ang magdedesisyon kung paano hahatiin ang ariarian ng naiwan. 

  Kahit sino ay maaaring sumulat ng will and testament basta lumagpas na sa edad na 15 anyos ( for more information, pakitingnan ang page tungkol sa will and testament). Maaari ring ipamana ninuman ang kanyang ariarian sa kahit kanino mang tao. May bisa ang will and testament kahit na hindi niya kamag-anak ang kanyang pamamanahan. Bagamat may bahagi na tinatawag na legitime para protektahan ang asawa, anak at magulang, masusunod ang nakasulat sa will and testament matapos bawasin ang bahaging ito (for more information tungkol sa legitime, tingnan ang article s ibaba). 

  Ipinapayo ang pagsulat ng ng will and testament upang maiwasan ang pagtatano ng mga maiiwang mahal sa buhay. Isa na rin itong paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Sa pamamagitan ng pagsulat nito, mapoprotektahan natin ang kanilang karapatan at mapapanatili natin ang mabuting relasyon sa pagitan nila. 

  Dapat tandaan na may nakatakdang format sa pagsulat ng will and testament. Walang bisa ang will and testament kung hindi nito sinusunod ang nakatakdang format na ito. 

  Ang JIS legal Office ay nakahandang mag-assist sa paggawa ng will and testament, Para sa ating mga kababayan, kumunsulta po kayo sa JIS dahil may translator na magpapaliwanag kung anong ang nilalaman ng will and testament. 

 • 3. Ang Mga Tagapagmana/ Legal Heirs/ Hotei Sozokunin

  Sa pagkakataong walang will and testament and yumao, ang kanyang ariarian ay hahatiin ayon sa nakatakda sa minpo o sa civil law. Itinatakda sa minpo kung anong bahagi ng ariarian ang mapupunta sa kung kaninong miyembero ng pamilya. Ang paraan ng pagmamanang ito ay tinatawag na hotei sozoku at ang mga maaring magmana sa pamamagitan nito ay tinatawag na hotei sozokunin.

  Ang asawa ay laging hotei sozokunin. Ang iba pa na maaring magmana ay ang anak, ang linear ascendant o ang magulang, lolo at lola, at ang mga kapatid ng yumao. Dapat tandaan na maliban sa asawa, hindi lahat ng legalheirs ay maaring magmana ayon sa hotei sozoku.

  Ang paghahati ng pamana ay ayon sa sumusunod:
  1. Kung may asawa at anak, ang asawa at anak lamang ang legal heirs. Kalahati ng ariarian ay mamanahin ng asawa at ang natitirang kalahati ay hahatiin ayon sa dami ng kanilang mga anak. Halimbawa, kung ang naiwang ariarian ay nagkakahalaga ng 1000 lapad, at ang yumao ay may asawa at dalawang anak, ang asawa ay tatanggap ng 500 lapad bilang mana. Ang natitirang 500 lapad ay hahatiin sa dalawang anak, samakatuwid, tatanggap ang bawat isa sakanila ng tig-250 lapad.

  2. Kung sakaling ang yumao ay may asawa subalit walang anak, ang magiging tagapagmana ay ang asawa at ang linear ascendants (magulang, lolo at lola). 2/3 ng ariarian ay mapupunta sa asawa at 1/3 naman ang paghahatian ng linear ascendants.

  3. Kung sakaling ang yumao ay may asawa ngunit walang anak at pumanaw na rin ankanyang mga magulang, lolo at lola, ang kaniyang magiging tagapagmana ay ang kanyang asawa at mga kapatid. Sa pagkakataong ito, 3/4 ng kanyang ariarian ay mapupunta sa kanyang asawa at 1/4 naman ang sa kanyang mga kapatid.

  4. Maaring maging tagapagmana ang illegitimate child kung ito kinilala bilang anak ng yumao bago ito nawala. Kailangan na naagi-submit paternity recognition ng bata hanggang nabubuhay ang ama. Kung wala ang paternity recognition, hindi maaring magmana ang illegitimate child. Ang pamanang matatanggap ng illegitimate child ay kalahati ng maaring tanggapin ng legitimate child. Kung ang matatanggap ng legitimate child ay 250 lapad, 125 lapad ang maaring tanggapin ng illegitimate child.

  5. Hindi maaring magmana ang anak ng asawa bago ikinasal sa yumao. Ito ay dahilang hindi naman ito anak ng yumao. Subalit kung sakaling inampon ng yumao ang anak ng kanyang asawa habang siya ay nabubuhay, ito ay nangangahulugan na magkakaroon ng karapatang magmana sa kanyang ariarian ang batang ito. Ang karapatang magmana ng ampon/yoshi ay katumbas sa dapat tanggaping pamana ng tunay na anak. Kung magkano ang mana ng anak, ganon din kalaki ang mana ng ampon. Samakatuwid, kung 250 lapad ang mana ng anak, 250 lapad din ang mana ng ampon.

  6. In case na walang tagapagmana ang yumao at pumanaw siya ng walang isinulat na will and testament, ang kanyang ariarian ay mapupunta sa gobyerno.

  7. Hindi kabilang sa legal heirs ang nobya na kinakasama bilang asawa kung hindi sila pormal na ikinasal. Samakatuwid, kailangan na nakarehistro ang kanilang kasal at kinikilala ng batas. Maari lamang siyang maging tagapagmana kung gagawa ang kanyang nobyo ng will and testament na kung saan ay nakasulat na isa siya sa tagapagmana.

  8. Hindi rin kabilang sa legal heirs ang asawa ng panganay na lalaki hangga't walang will and testament na nagsasaad na siya isa sa tagapagmana. Dito sa Japan, ang asawa ng pangany na lalaki ang may responsibilidad na mag-alaga sa magulang ng kanyang asawa. Marami ang nagkakaroon ng misconception na isa sa legal heirs ang asawa ng panganay dahil dito. Bagama't nauunawaan natin ang damdamin ng asawa ng panganay na anak, iba naman ang nakasulat sa batas na kailangan nating sundin. Kung kaya' kung nais nating pamanahan ang asawa ng ating panganay na anak, pinakamabuti na sumulat tayo ng will and testament.
 • 4. Legitime/ Iryubun

  Katulad po nang nabanggit sa itaas, palagi pong masusunod ang nakasulat sa will and testament. Subalit, ito po ay sa kundisyong hindi ito lumalabag sa tinatawag na legitime o iryubun. Ang iryubun ay isang bahagi ng ariarian na nakatalaga para sa asawa, anak o magulang ng yumao. Ito po ang pinakamaliit na bahagi na maari nilang tanggapin. Bagamat malayang maipapamana ninuman kaninuman ang kanyang ariarian, kailangang ipanatili niya ang bahaging ito na nakalaan para sa kanyang asawa, anak at magulang.
  Kung sakali na gumawa ng will and testament ang yumao na kung saan ay lumabag sa nakatakdang bahagi na kailangang mapunta sa kanyang asawa, anak o magulang, maari silang gumawa ng petisyon upang bawiin ang bahaging ito. Hindi po kasama sa maaring tumanggapng iryubun ang kapatid ng pumanaw.

  Ayon sa civil law, kung walang asawa at anak ang pumanaw, 1/3 ng kanyang ariarian ay maiiwan para sa linear ascendants o magulang, lolo at lola. Ito ay nangangahulugan na ang 2/3 ng kanyang ariarian ay ang bahaging maari niyang ipamana sa kung sino man ang gusto niyang pamanahan.

  Tingnan natin ang sumusunod na halimbawa. May isang lalaki ang sumulat ng will and testament na nagsasaad na ang lahat ng kanyang ariarian na nagkakahalaga ng 900 lapad ay iiwan niya sa kanyang nobya.
   1. Kung ang lalaking ito ay binata, at buhay pa ang kanyang mga magulang, 1/3 ng kanyang ariarian ay maiiwan bilang iryubun. Kung kukuwentahin natin ito mula sa 900 lapad na halaga ng kanyang ariarian, 300 lapad ang iryubun o ang bahaging mapupunta para sa kanyang mga magulang sa kabila nang nakasulat sa kanyang will and testament. Ito ay nangangahulugan na 600 lapad ang maaaring manahin ng kanyang nobya.
   2. Kung ang lalaking nabanggit ay may asawa ngunit walang anak, kalahati ng kanyang ariarian ay maiiwan sa kanyang asawa at mga magulang. Sa example sa itaas na kung saan ang ariarian ng lalaking ito ay umaabot sa 900 lapad, ito ay nangangahulugan na 450 lapad ang paghahatian ng kanyang asawa at mga magulang at 450 lapad naman ang mapupunta sa kanyang nobya sa kabila ng nakasaad sa will and testament. Ayon sa nabanggit sa itaas tungkol sa bahaging maaring manahin sa pamamagitan ng hotek sozoku o legal inheritance, 2/3 ng bahaging ito ay mapupunta sa asawa at 1/3 naman ang mapupunta sa mga magulang. Sa kasong ito, ang 2/3 ng 450 lapad ay 300 lapad, samakatuwid, 300 lapad ang mapupunta sa asawa at 1/3 o 150 lapad naman ang mapupunta sa kanyang mga magulang.
   3. Kung ang lalaking ito ay may asawa at anak, kalahati ng kanyang ariarian ay mapupunta sa kanyang asawa at anak sa kabila ng nakasaad sa kanyang will and testament. Sa halimbawang nabanggit sa itaas, 450 lapad ang mapupunta sa kanyang asawa at anak at 450 lapad naman ang mapupunta ayon sa nakasaad sa kanyang will and testament. Mula sa 450 lapad, kalahati o 225 lapad ang mapupunta sa kanyang asawa at 225 lapad naman ang paghahatian ng kanyang mga anak.

  Subalit, dapat tandaan na ang legitime ay hindi automatic na matatanggap. Kailangang isampa ito sa family court upang mabawi ang bahagi na nakatakda sa iryubun. Kailangang gawin ito sa loob ng isang taon pagkatapos ang mag-umpisa ang pamana o pagkatapos malaman na napunta sa ibang tao ang bahagi ng iyubun. Ang na documentation na ito ay tinatawag na gensai seikyu.
 • 5. Voluntary Settlement/ Isan bunkatsu kyogi

  Bagama't itinatakda ng minpo o civil law kung ilang porsyento ng ariarian ang mapupunta sa bawat miyembro ng pamilya, hindi naman nakasaad dito kung anong ariarian ang mapupunta sa kaninong miyembro ng pamilya.

  Kung cash lamang ang ariariang naiwan ng yumao, napakadaling hatiin ng ariarian ayon sa porsyento na nakatakda sa bawat miyembro ng pamilya. Subalit sa reality, ang ariarian ng isang tao ay hindi lamang binubuo ng cash. Kasama dito ang bahay, lupa, apartment, insurance, stocks, alahas at iba pa. Dahil dito, hindi ganon kadali ang paghahati ng ariarian na ito maliban na lamang kung magdesisyon ang lahat ng miyembro na ibenta ang lahat ng ito at gawing cash para ma-dissolve.

  Upang mapag-usapan kung anong ariarian ang mapupunta sa kaninong miyembro ng pamilya, nagsasagawa ng tinatawag na voluntary settlement o isan bunkatsu kyogi. Mula dito ay gagawa ng kasunduan ang mga tagapagmana kung paano nila hahatiin ang naiwang ariarian. Ang dokumentong ito ay tinatawag na isan bunkatsu kyogisho o agreement on the partition of estate. Napakahalaga ng dokumentong ito dahil kailangan ito para ma-i-withdraw ang cash sa bangko, makuha ang insurance, mailipat ang pangalan sa rehistro ng bahay at lupa at upang dokumentasyon para ma-liquidate ang ariarian.

  Para magkabisa ang dokumentong ito, kailangan ay may sign o seal ng lahat ng tagapagmana. Walang bisa ang dokumentong ito kung may isa sa tagapagmana ang hindi magtatak ng seal niya. Dahil sa dahilan na ito, minsan ay umaabot ang usaping ito sa mediation ng family court.

  Upang maiwasan ang ganitong klase ng mga suliranin, pinakamabuti sana kung ang yumao ay gumawa ng will and testament noong nabubuhay pa siya. Sa pagsulat ng will and testament, hindi na kailangang magkagulo ng mga miyembro ng pamilya. Isang paraan na rin ito ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila, na nakahanda tayong protektahan ang kanilang karapatan. Sa JIS Legal Office, tutulungan namin kayo sa pagsulat ng will and testament na fair sa lahat ng mga tagapagmana.
 • 6. Pagtanggap (Shonin) /Pagtanggi (Hoki) sa Pamana

  Ang bawat tagapagmana ay may karapatang tumanggap o tumanggi sa kanyang mamanahin. Ito ay dahil dito sa Japan, hindi lamang ariarian ang maaring manahin kung hindi pati ang utang. Upang pangalagaan ang karapatan ng bawat tagapagmana, binibigyan sila ng karapatang tanggapin o tanggihan ang kanilang pamana.

  Maari silang pumili sa mga sumusunod:
   1. Tanjun shonin
    Ito ay ang lubusang pagtanggap ng pamana. Ito ay nangangahulugan na tinatanggap ang lahat ng iyong pamana maging ito ay ariarian man o utang.
   2. Gentei shonin
    Ito ay nasa partial na pagtanggap. Ito ay nangangahulugan na tatanggapin lamang ang utang na katulad ng halaga ng mamanahing ariarian at tinatanggihan ang utang na lalagpas sa halaga ng ariarian.
   3. Sozoku Hoki
    Binibigyan rin ang tagapagmana na tanggihan ang lahat ng kanyang pamana, maging ariarian man o utang.

  Pagkalipas ng tatlong buwan matapos ang pamana at hindi gumawa ng anumang hakbang ang tagapagmana, ito ay nangangahulugan na tinatanggap niya ang lahat ng karapatan at responsibilidad na kaantay ng kanyang pagmamana, sa madaling salita ay automatic na tanjun shonin ang magaganap.

  Mag-ingat sa pagpirma ng anumang dokumento lalo na at hindi ito lubos na nauunawaan. Kumunsulta po muna sa mga propesyonal na po magpapaliwanag po sa inyong mabuti ng nilalaman ng dokumentong iyon.バナースペース

JIS行政書士事務所

東京都行政書士会 板橋支部 所属
代表 新妻雄次
TEL: 090-3104-6183
E-mail: jis@goo.jp